En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) us informem que:

1- El Responsable del Tractament de les vostres dades personals és Enric Navarro Rosell - Parc Agroecològic de l'Empordà, 17136 Albons. NIF: 46532659w.

2- La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la vostra vinculació amb el Parc Agroecològic de l'Empordà. La base jurídica que empara el tractament d'aquestes dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment. Les dades de les que disposem són: Nom, cognoms, email, telèfon, adreça i número de compte (aquesta darrera només ens els casos en que és necessari). Les dades només seran accessibles per les persones de l'empresa que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

3- Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

4- Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, segons es preveu a la norma, enviant un correu electrònic a info@parcagroecologic.com.